Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi Betül Börkü UYSAL

Program Başkanı

Tıbbi sekreterlik, son yıllarda özellikle ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesi nedeniyle nitelikli personel ihtiyacı doğmasından dolayı giderek önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu olan personeller haline gelmiştir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayacak programımızın bu doğrultuda misyonu da bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmek ve sürdürmektir.

Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu öğrenme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik olan eğitim programımız, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede programın amacı, sağlık kurumlarında sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt süreçlerini yürütebilen, tıbbi, idari ve arşiv düzenleyip, geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.
Eğitim süresi 2 yıl olup programı başarıyla bitirenlere önlisans diploması ve “Tıbbi Sekreter” unvanı verilmektedir. Birinci yılın sonunda özel ya da resmi sağlık kurumlarında 30 işgünü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmak için öğrencilere temel dersler ve Anatomi, Tıbbı Terminoloji, Büro Yönetimi, Halk Sağlığı, Hasta İlişkileri Yönetimi, Tıbbı Dokümantasyon-I, Sağlık İletişimi, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Hastane Otomasyonu, İlkyardım gibi dersler okutulmaktadır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.